Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl

Sklep internetowy sklep.mavipuro.pl prowadzony jest przez: MAVIPURO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-687), ul. Wyspowa 2/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714270, NIP: 5242849612, REGON 369281349, o kapitale zakładowym w wysokości 20000,00 zł (dalej: „MAVIPURO”). 


§1 Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 5. MAVIPURO w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego sklep.mavipuro.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin

§2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl („załóż konto”) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres pocztowy, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl, są nieodpłatne. 
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej aktualnie podanego w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl
 

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Panel klienta”). 
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl, w tym składać zamówienia na produkty aktualnie dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl mogą być zgłaszane MAVIPURO za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej aktualnie podanego w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 Regulaminu. 
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy aktualnego loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§4 Informacje o produktach
 

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl:
 3. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są w koszyku. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta „do kasy”.
 5. MAVIPURO zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 6. Promocje w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§5 Warunki realizacji zamówień
 

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. wybrać formę płatności;
  5. kliknąć przycisk „do kasy”;
  6. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  7. kliknąć przycisk „dalej”
  8. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
 3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wersja elektroniczna produktu w postaci pliku do pobrania, to w potwierdzeniu zamówienia lub w panelu klienta w historii zamówień i dalej w szczegółach danego zamówienia, znajduje się link do pobrania pliku. Po zaakceptowaniu płatności link ten będzie aktywny a plik gotowy do pobrania w dniu i godzinie podanej w kartotece tego produktu.
 5. Zamówiony produkt w wersji elektronicznej będzie można pobrać tylko dwukrotnie.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MAVIPURO oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez MAVIPURO zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem MAVIPURO o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. 
 8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców MAVIPURO nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, MAVIPURO poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, MAVIPURO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§6 Modyfikacje zamówienia
 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu opłacenia zamówienia.
 2. Klient zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „zamówione towary wysłane” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji drogą mailową na adres kontakt@mavipuro.pl. 
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl w zakładce „Koszyk”. 
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.


§7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez MAVIPURO. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez MAVIPURO potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 


§8 Czas realizacji zamówień
 

 1. MAVIPURO zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl przedstawiającej dany produkt informację od kiedy nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.
 3. MAVIPURO nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.


§9 Warunki reklamacji
 

 1. MAVIPURO jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. MAVIPURO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. 
 2. MAVIPURO w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez MAVIPURO Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do MAVIPURO i opisem reklamacji (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – MAVIPURO niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny MAVIPURO zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność MAVIPURO z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił MAVIPURO za nabycie danego produktu.


§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze opłacone.
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu MAVIPURO produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. MAVIPURO zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. 
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt MAVIPURO, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części dostarczonej Pocztą Polską w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do MAVIPURO.
 8. MAVIPURO nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§11 Zwrot należności Klientom
 

 1. MAVIPURO dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) MAVIPURO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. MAVIPURO dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MAVIPURO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. MAVIPURO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz MAVIPURO zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.


§12 Dane osobowe
 

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez MAVIPURO danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez MAVIPURO danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez MAVIPURO usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez MAVIPURO, tj. spółkę pod firmą MAVIPURO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-687), ul. Wyspowa 2/13, Tel.: 22 110 03 81, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714270, NIP: 5242849612, REGON 369281349, o kapitale zakładowym w wysokości 20000,00 zł. 
 3. MAVIPURO przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl poświęconej polityce prywatności.


§13 Newsletter
 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient może otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez MAVIPURO w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. 
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Panel Klienta -> Moje dane”.


§14 Postanowienia końcowe
 

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 2. MAVIPURO dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl były na najwyższym poziomie, jednakże MAVIPURO nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl. 
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MAVIPURO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie MAVIPURO statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym sklep.mavipuro.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy sklep.mavipuro.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a MAVIPURO rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby MAVIPURO. 
 10. MAVIPURO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MAVIPURO, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sklep.mavipuro.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.